യുവജാഗരണ്‍

യുവജാഗരണ്‍
MTP Act (Medical Termination of Pregnancy)നും ഭേദഗതികല്‍ക്കുമെതിരെ 2015 ഒക്ടോബര്‍ 23 (വെള്ളി) കെ സി വൈ എം യുവജാഗരണ്‍ ഏകദിന നിരാഹാര സമരം എറണാകുളം ഹൈകോര്‍ട്ട് ജങ്ക്ശേനില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ 5 വരെ നടത്തുന്നു. ഏവരെയും യുവജാഗരണ്‍ ഏകദിന നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് ക്ഷണഇക്കുന്നു.

KCYM Organising One Day Hunger Strike – Yuvagaran on Fri 23rd Oct 2015 from 10 am to 5pm @ Ernakulam Highcourt Jn. against MTP Act and proposed amendments. Please join with your friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>